ประชาสัมพันธ์ สลากบำรุงกาชาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 9 ตุลาคม 2562
นายสมมาต. หวัดสนิท. พัฒนาการอำเภอหนองมะโมง
รักษาราชการแทน. พัฒนาการอำเภอมหาราช.
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน ให้แก่ กลุ่มองค์กรสตรี
ณ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 18 times, 1 visits today)