ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการ กข.คจ.

วันที่ 9 ตุลาคม 2562
นายสมมาต. หวัดสนิท. พัฒนาการอำเภอหนองมะโมง
รักษาราชการแทน. พัฒนาการอำเภอมหาราช.
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข. คจ. )
บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 5 times, 1 visits today)