เจ้าหน้าที่ สพอ. มหาราช เข้าร่วมอบรมโครงการการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 11 -13 กันยายน 2562

วันที่13 กันยายน 2562
นางณัฐกานต์. ผลโภค. นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางกาญจนา เหลืองวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ สพอ. มหาราช เข้าร่วมอบรมโครงการการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 11 -13 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

(Visited 21 times, 1 visits today)