ติดตามศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 ตำบลบางนา

วันที่13 กันยายน 2562
นางสาวนประภา สุขวิวัฒน์ศิริกุล. นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ. ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ. ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 ตำบลบางนา อำเภอมหาราช.

(Visited 22 times, 1 visits today)