ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอมหาราชและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่าตอ ได้เข้ามาลงชื่อทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินอุดหนุน โดยมีนางณัฐกานต์ ผลโภค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการคอยชี้แจงและแนะนำ ณ สพอ.มหาราช

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอมหาราชและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่าตอ ได้เข้ามาลงชื่อทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินอุดหนุน โดยมีนางณัฐกานต์ ผลโภค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการคอยชี้แจงและแนะนำ ณ สพอ.มหาราช
(Visited 7 times, 1 visits today)