จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของเจ้าปลุก ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่องานอำเภอมหาราช ณ สพอ.มหาราช

วันที่ 23 มีนาคม 2561 นางกาญจนา เหลืองวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของเจ้าปลุก ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่องานอำเภอมหาราช ณ สพอ.มหาราช
(Visited 17 times, 1 visits today)