สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวฐานิสร นันทพัฒน์ปรีชา

พัฒนาการอำเภอมหาราช

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน