ร้อยละของตัวชี้วัดที่ีตกเกณฑ์ เรียงลำดับจากมากไปน้อย ระดับอำเภอ ปี 2560

เข้าชม 36 ครั้ง

ร้อยละของตัวี้วัดที่ตกเกณฑ์เรียงลำดัีบจากมากไปน้อย ปี 2560 ระดับอำเภอ

(Visited 36 times, 1 visits today)