รวมพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

เข้าชม 216 ครั้ง

พระราชกฤษฏีกา จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔

พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

พระราชกฤษฏีกา จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕

ระเบียบ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารโครงการเพื่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

ระเบียบคณะกรรมการ กทบ.ฉบับที่ ๑๑ ว่าด้วยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙

ระเบียบว่าด้วยการเลิก ยุบรวม หรือแยกบางส่วน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙

 

(Visited 216 times, 1 visits today)