หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0019/ว30610 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด/อำเภอ การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล (VDR/TDR) ปี 2561

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนที่สุด ที่ นว 0019/ว1459 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เรื่อง พิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2560 ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560