เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2561 การจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม 3(3.3) จ้างออกแบบและจัดทำจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และของฝาก-ของที่ระลึก เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม 3 (3.3) จ้างออกแบบและจัดทำจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และของฝาก-ของที่ระลึก เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ยกเลิกประกาศราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม 3 (3.3) จ้างออกแบบและจัดทำจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และของฝาก-ของที่ระลึก เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารปกระกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2561 การซื้อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครสวรรค์ กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 3.1 ฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมการผลิตเพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว (1) ฝึกอบรมสร้างความรู้ความใจการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครสวรรค์ กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 3.1 ฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมการผลิตเพื่อกจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว (2) สนับสนุนการจัดทำบรรจุภัณฑ์ เพื่อการจำหน่ายสร้างรายได้ในชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)