อำเภอแม่วงก์ ติดตามสนับสนุน การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากข้อมูล BIG DATA กรมการพัฒนาชุมชน

อำเภอแม่วงก์ ดำเนินการบันทึกข้อมูล TPMAP ตามโครงการการขับเคลื่อนการขจัดความจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่