วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้

2.ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว

3.เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมภิบาล

4.เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

(Visited 118 times, 1 visits today)