โครงสร้างบุคลากร

นางอุบลรัตน์ สิทธิน้อย

พัฒนาการอำเภอแม่วงก์

นางสาวกิติมา มาสสำโรง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวเสาวลักษณ์ หิรัญรักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวปาจรีย์ คำสิงห์

ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

นางสาวสุมาลี ศานต์วีระศักดิ์

ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

นางสาวณนันทพร ธนาภัสรร์

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
(Visited 727 times, 1 visits today)