ประวัติความเป็นมา

 

คำว่า “แม่วงก์” เป็นชื่อของลำน้ำแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์-แม่เปิน ซึ่งเป็นลำน้ำที่มีความคดเคี้ยว ไหลเชี่ยวหลากหลาย วกไปวนมา จึงเรียกว่าแม่วงก์ และได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะจากกิ่งอำเภอแม่วงก์ เป็นอำเภอแม่วงก์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล คือ ตำบลแม่วงก์ ตำบลแม่เล่ย ตำบลเขาชนกัน และตำบลวังซ่าน โดยมีศุนย์ราชการตั้งอยู่ที่บ้านเขแม่กระทุ้ หมู่ 9 ตำบลแม่วงก์
อำเภอแม่วงก์ มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง พื้นที่จะลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทางอำเภอลาดยาวหรือทางทิศตะวันออก

แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล ดังนี้
1.ตำบลแม่วงก์
2.ตำบลแม่เล่ย์
3.ตำบลเขาชนกัน
4.ตำบลวังซ่าน

 

(Visited 2,022 times, 2 visits today)