ประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565

เข้าชม 35 ครั้ง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์ มอบหมายให้ นายเหมรัฐ สวัสดิ์ผล ปลัดอาวุโสอำเภอแม่วงก์ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยนางอุบลรัตน์ สิทธิน้อย พัฒนาการอำเภอแม่วงก์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับนายกุลวิชญ์ พันตะคุ ประธานศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบตำบลแม่เล่ย์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 เขตตรวจราชการที่ 18 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM CLOUD MEETING ณ ศูนย์สารเทศตำบลต้นแบบตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรรค์

ทั้งนี้ท่านกำนันเสถียรพงษ์ ครบุรี พร้อมทีมงานสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ต.เขาชนกัน ซึ่งมีส่วนในการเป็นทีมวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กับต.แม่เล่ย์ ได้มาให้กำลังใจในการประกวดครั้งนี้

(Visited 35 times, 3 visits today)