อำเภอแม่วงก์ ติดตามสนับสนุน การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากข้อมูล BIG DATA กรมการพัฒนาชุมชน

เข้าชม 27 ครั้ง
อำเภอแม่วงก์ ติดตามสนับสนุน การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
🕰️วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์ มอบหมายให้นางอุบลรัตน์ สิทธิน้อย พัฒนาการอำเภอแม่วงก์ และนายสุนทร ฉิมปาน ปลัดอำเภอแม่วงก์ เป็นผู้แทน ศจพ.อ.แม่วงก์ ร่วมกับทีมชุดปฏิบัติการระดับตำบลวังซ่าน ประชุมทีมพี่เลี้ยงเพื่อติดตามความก้าวหน้า พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ที่ 5 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ เพื่อประสานความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาครัวเรือนในเบื้องต้นของระดับหมู่บ้าน เพื่อวิเคราะห์ขัอมูลครัวเรือนที่ต้องให้ความช่วยเหลือในระดับตำบล อำเภอ ต่อไป พร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีการบันทึกกิจกรรมที่ดำเนินการลงในระบบให้แก่ทีมพี่เลี้ยง และประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากข้อมูล BIG DATA กรมการพัฒนาชุมชน
(Visited 27 times, 1 visits today)