เครือข่ายโคกหนองนาอำเภอแม่วงก์ จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา งบเงินกู้ ตำบลวังซ่าน 3 แปลง

เข้าชม 16 ครั้ง
วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. นายส่งเสริม ภู่ทิพย์ ประธานเครือข่ายโคก หนองนา อำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายโคก หนอง นา งบเงินกู้ ตำบลวังซ่าน ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคกหนองนา จำนวน 3 แปลง ได้แก่
💦แปลง “โคกหนองนานายจรัญ” ม.4
💦แปลง “โคกหนองนาพี่ไพ” ม.11
💦แปลง “โคกหนองนาผู้ใหญ่สัญญา” ม.14
💢มากกว่าการทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคี คือ ครัวเรือนเจ้าของแปลงจะต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ของตนให้ผู้มาร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 1 เรื่องทุกแปลง ถือเป็นกำไรแก่ผู้มาร่วมกิจกรรม และเป็นการฝึกการถ่ายทอดเตรียมค วามพร้อมเป็นวิทยากรของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ต่อไป
(Visited 16 times, 1 visits today)