พช.แม่วงก์ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อประสานการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

เข้าชม 3 ครั้ง
พช.แม่วงก์ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อประสานการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
🕰️วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นายเหมรัฐ สวัสดิ์ผล รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่วงก์ เป็นประธานการประชุมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ มีผู้เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 184 คน
💢ในการนี้ นางอุบลรัตน์ สิทธิน้อย พัฒนาการอำเภอแม่วงก์ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1.ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกกองทุนแม่ดีเด่น ระดับจังหวัด
2.การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามระบบ TPMAP
3.การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุน กข.คจ.
4.การดำเนินงานหองทุนหมู่บ้าน
5.การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ
6.การเตรียมความพร้อมจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2565
7.การจัดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ทุกวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
8.การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์
9.การประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในการส่งเสริมการเข้าถึงแพล็ทฟอร์ม Clickชุมชน ของประชาชนในหมู่บ้าน/ตำบล ผ่านที่ประชุมประจำเดือน
(Visited 3 times, 1 visits today)