พช.ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 6 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วงก์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่วงก์ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนายสมชาย ธีรางกูร นายอำเภอแม่วงก์ เป็นประธานฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการทวงถามลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน 24 โครงการ และพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ที่สมาชิกกลุ่มอาชีพได้เสนอขอมาทั้งสิ้น 1 โครงการ

(Visited 6 times, 1 visits today)