พช.แม่วงก์ ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 32 ครั้ง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วงก์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่วงก์ โดยมีนายสมชาย ธีรางกูร นายอำเภอแม่วงก์ เป็นประธานฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการทวงถามลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน 24 ราย และพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ที่สมาชิกกลุ่มอาชีพได้เสนอขอมาทั้งสิ้น 17 โครงการ

(Visited 32 times, 1 visits today)