ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ)

เข้าชม 66 ครั้ง

5 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีวินัย ดอกจอก เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน พร้อมด้วย อาสาพัฒนา (อสพ.) และเจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ลงพื้นที่ตำบลแม่เล่ย์ บ้านคลองไทร ม.11 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และการดำเนินงานกองุทนหมู่บ้าน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและอธิบายถึงระเบียบ กฎหมาย ทึ่เกี่ยวข้อง

(Visited 66 times, 1 visits today)