โครงสร้างบุคคลากร

นายมนตรี แดนเขตต์

พัฒนาการอำเภอ

นางศรีวรรณ์ กาวีผาบ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลทุ่งปี๊ ตำบลทุ่งรวงทอง

นางสาวชลธิชา ดีเพ็ญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแม่วิน

นางจันทรัตน์ โฉมนิธิตรานนท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านกาด ตำบลดอนเปา

(Visited 579 times, 1 visits today)