พช.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนเปา

พช.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนเปา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

นางสินิทธิ์ ณ น่าน พัฒนาการอำเภอแม่วาง พร้อมด้วย นางจันทรัตน์ โฉมนิธิตรานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและครัวเรือนเป้าหมาย โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนเปา เพื่อติดตามการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างชำระ การจัดทำบัญชีและเอกสาร และการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553

บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนเปา ได้รับการสนับสนุนเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จากรัฐบาล จำนวน 280,000บาท เมื่อปี พ.ศ. 2538 เป็นเงินทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการกระจายโอกาสให้ คนยากจนได้มีแหล่งเงินทุนในระดับหมู่บ้าน สำหรับยืมไปประกอบอาชีพ หรือขยายกิจการอาชีพของตน เพื่อเพิ่มรายได้ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วาง ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ควบคุม ให้คำปรึกษาและตรวจสอบการใช้เงินดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณและระเบียบของทางราชการ

ณ ศาลาประชาคมบ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

#ทีมงานประชาสัมพันธ์ พช.แม่วาง
#สถานีข่าวพช. เชียงใหม่CNS
#CDD
#ChangeforGood
#60กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll

 

(Visited 5 times, 1 visits today)