🔴🔵พ.ช.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ🔸️🔸️

🔹️🔹️วันที่ 14 มกราคม 2564🔹️🔹️
💫นายมนตรี แดนเขตต์ พัฒนาการอำเภอแม่วาง ได้มอบหมายให้นางศรีวรรณ์ กาวีผาบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางจันทรัตน์ โฉมนิธิตรานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินกิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ โดยได้จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ระดับอำเภอจากหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลการตรวจสุขภาพอยู่ในระดับ C และระดับ B จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างพลังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและเป็นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บทบาทของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในการใช้พลังชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างเข้มข้นเพื่อนำผลการตรวจสุขภาพมายกระดับการพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
💫ในการนี้ พ.ต.อ. อมรพงษ์ พงษ์สุพรรณ ผกก.สภ.แม่วาง ได้ให้เกียรติพบปะผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้ง ให้แนวทางการบูรณาการ การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด โดยมี ด.ต.คณินพศิน ศรีพายัพ ผบ.หมู่ (ป.) สถานีตำรวจภูธรแม่วาง ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในหัวข้อ “สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน และแนวโน้มของปัญหา “

🔸️🔸️กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วาง ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ให้รับผิดชอบในการ สร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการพัฒนากลไกแกนนำในพื้นที่ให้เป็นพลังแผ่นดิน ในการต่อสู้กับยาเสพติด และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งปัจจุบัน อำเภอแม่วางได้สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 29 หมู่บ้าน
🔸️🔸️ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

#พช.เชียงใหม่ #
#สพอ.แม่วาง รายงาน#

(Visited 10 times, 1 visits today)