พช.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

พช.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
นายมนตรี แดนเขตต์ พัฒนาการอำเภอแม่วาง พร้อมด้วย นางจันทรัตน์ โฉมนิธิตรานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเหล่าป่าฝาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ขยายผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดได้
นายประสิทธิ์ หน่อแนวอ้าย ปลัดอำเภอรับผิดชอบตำบลดอนเปา ได้ร่วม ให้ความรู้และแนวทางการสร้างความแข็งของชุมชน ด้านการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กองทุนแม่ของแผ่นดิน สร้างพลังชุมชนในการระดมทุนจากทุนศรัทธา และทุนปัญญา ให้ราษฎรในหมู่บ้านและชุมชนจำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมทั้งปัญหาอื่นๆ จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบนวิถีแห่งความพอเพียง เป็นกองทุนที่รวมจิตใจของผู้คนเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ยาก นับเป็น “ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”
จัด ณ วัดเหล่าป่าฝาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพ/ข่าว ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.เชียงใหม่ :สพอ.แม่วาง รายงาน

 

 

(Visited 17 times, 1 visits today)