เยี่ยมเยียนดูเเลเยาวชนที่ได้รับการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน

ดาวน์โหลด

เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เเละเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2562

ดาวน์โหลด

เเต่งตั้ง ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒฯาชุมชน

ดาวน์โหลด

ที่ลป 0019.22/ว32181 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เรื่องการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเเละประชารัฐ

ดาวน์โหลด