โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอแม่ทะ

นายพงศ์ธร ใจมนต์

พัฒนาการอำเภอแม่ทะ

นายอำนวย แก้วหนองยาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลน้ำโจ้ /ตำบลบ้านกิ่ว

นางเพชรา ถ้ำทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหัวเสือ /ตำบลป่าตัน

นางอรพรรณ อยู่นิยม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาครัว/ตำบลวังเงิน

นายเบญจ อินดาวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านบอม/ตำบลสันดอนแก้ว

นางชลีรัตน์ อินทร์วารี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลดอนไฟ/ตำบลแม่ทะ

นางพิมผกา ดวงพัตรา

ผู้ประสานงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอแม่ทะ

(Visited 670 times, 1 visits today)