ประวัติความเป็นมา

ประวัติ

อำเภอแม่ทะมีประวัติการก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2450 ที่ว่าการอำเภอแม่ทะเดิมมิได้ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะปัจจุบัน แต่ตั้งอยู่ที่บ้านป่าตัน หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตัน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอในปัจจุบันไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร โดยอาศัยชื่อตำบลเป็นชื่อของอำเภอเรียกว่า อำเภอป่าตัน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2452 ขุนตันธนารักษ์ นายอำเภอป่าตันสมัยนั้นได้พิจารณาเห็นว่า กรมทางรถไฟแห่งประเทศไทยมีโครงการวางรางรถไฟไปถึงเชียงใหม่ โดยมีเส้นทางผ่านเนื้อที่บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ จึงย้ายที่ว่าการอำเภอไปที่นั่นและเปลี่ยนชื่อจากอำเภอป่าตันเป็น อำเภอแม่ทะ ตามชื่อหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าตัน (ที่ตั้งอำเภอเดิม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 15 กิโลเมตร)

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอแม่ทะแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 95 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร[1]
1. แม่ทะ LN-Tambon-Mae Tha.png Mae Tha 10 2,729 7,081
2. นาครัว LN-Tambon-Na Khrua.png Na Khrua 12 3,121 10,446
3. ป่าตัน LN-Tambon-Pa Tan Mae Tha.png Pa Tan 9 2,027 6,445
4. บ้านกิ่ว LN-Tambon-Ban Kio.png Ban Kio 10 1,451 4,601
5. บ้านบอม LN-Tambon-Ban Bom.png Ban Bom 6 900 2,729
6. น้ำโจ้ LN-Tambon-Nam Cho.png Nam Cho 10 3,208 10,227
7. ดอนไฟ LN-Tambon-Dom Fai.png Don Fai 8 1,482 4,377
8. หัวเสือ LN-Tambon-Hua Suea.png Hua Suea 12 2,355 6,547
9. วังเงิน LN-Tambon-Wang Ngoen.png Wang Ngoen 9 1,269 3,832
10. สันดอนแก้ว LN-Tambon-San Don Kaeo.png San Don Kaeo 9 1,465 4,841

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอแม่ทะประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาครัวและตำบลป่าตันทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลแม่ทะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ทะทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลสิริราช ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันดอนแก้วทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลนาครัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาครัว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกิ่วทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านบอมทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนไฟทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวเสือทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังเงินทั้งตำบล

 

 

เศรษฐกิจ

อำเภอแม่ทะมีการปลูกพืชหลายชนิดเช่น ข้าว ข้าวโพด แตงโม พริก มะเขือ และกระเทียม แต่ที่ปลูกมากที่สุดคือ ข้าว

ไม้แกะสลักบ้านหลุก

หมู่บ้านหลุก ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เป็นหมู่บ้านชุมชนแหล่งผลิตไม้แกะสลักที่สำคัญ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและราษฎรที่ประกอบอาชีพทำไม้แกะสลักกว่า 100 ครัวเรือน โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะถูกส่งต่อไปยังบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 3,967 times, 12 visits today)