ประชุมทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่

ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก
📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง : ประชุมทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่
____________________________
✍️วันที่ 21 มิถุนายน 2565
⏲️เวลา 13.00 น.
นายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานการประชุมทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่ ตำบลหัวเสือ เพื่อติดตามการดำเนินงานของทีมปฏิบัติการตำบล ในการแก้ไขปัญหาแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่ทะ (ศจพ.อ.) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
____________________________
📸 สพอ.แม่ทะ : รายงาน
(Visited 8 times, 2 visits today)