กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน เวทีที่ 1 ภาควิชาการ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองถ้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาครัว อำเภอเเม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันที่ 22 ก.พ.63
นายอนุสรณ์ แก้วชมภู พัฒนาการอำเภอเเม่ทะ มอบหมายให้ น.ส.กัลยกร ไชยทนุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน เวทีที่ 1 ภาควิชาการ
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองถ้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาครัว อำเภอเเม่ทะ จังหวัดลำปาง

(Visited 108 times, 1 visits today)