กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน เวทีที่ 1 ภาควิชาการ บ้านนาดง หมู่ที่ 4 ตำบลวังเงิน อำเภอเเม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันที่ 19 ก.พ.63
นายอนุสรณ์ แก้วชมภู พัฒนาการอำเภอเเม่ทะ มอบหมายให้ นายเบญจ อินดาวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน เวทีที่ 1 ภาควิชาการ
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาดง หมู่ที่ 4 ตำบลวังเงิน อำเภอเเม่ทะ จังหวัดลำปาง

(Visited 57 times, 1 visits today)