กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน เวทีที่ 1 ภาควิชาการ ณ ศาลาวัดบ้านนาบง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนไฟ อำเภอเเม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันที่ 15 ก.พ.63
นายอนุสรณ์ แก้วชมภู พัฒนาการอำเภอเเม่ทะ มอบหมายให้ นายเบญจ อินดาวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน เวทีที่ 1 ภาควิชาการ
ณ ศาลาวัดบ้านนาบง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนไฟ อำเภอเเม่ทะ จังหวัดลำปาง

(Visited 34 times, 1 visits today)