ลงพื้นที่สำรวจความพร้อม เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อวางแผนและออกแบบการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”