โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวสุณีย์ น้ำยาง

พัฒนาการอำเภอแม่แตง โทร. 081-820-2416

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายนิรัติ พรหมน้อย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเมืองก๋าย ตำบลบ้านเป้า โทร. 093-212-3447

นางฐานิตย์ บุญสนอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลป่าแป๋ เทศบาลตำบลสันมหาพน โทร. 084-378-8744

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ <br />รับผิดชอบตำบลสันป่ายาง ตำบลกื้ดช้าง

นายประโยชน์ จันทะวงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสันป่ายาง ตำบลอินทขิน เบอร์โทร 084-950-1317

นางมลิลา ดวงฤทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลขี้เหล็ก ตำบลบ้านช้าง โทร. 097-921-5393

0817923528

นางจริยา อินทา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบเทศบาลเมืองแกนพัฒนา ตำบลกึ้ดช้าง ตำบลสบเปิง เบอร์โทร 081-792-3528

นางสาวปรารถนา อินทวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลแม่แตง ตำบลแม่หอพระ โทร. 087-569-7039

(Visited 1,149 times, 1 visits today)