ประวัติความเป็นมา

            อำเภอแม่แตงเดิมตั้งขึ้นแห่งแรกในท้องที่ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง ปัจจุบันคือ บ้านเป้า หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านเป้า เมื่อ พ.ศ. 2418  ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงรับสั่งให้พระเจ้าอินทวิชยานนท์ ( เจ้าหลวง )  เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่  7 จัดตั้งแขวงเมืองแกนขึ้นที่บ้านเป้า  เรียกว่า  แขวงบ้านเป้าเมืองแกน  เพราะการคมนาคมสมัยนั้นต้องอาศัยทางแม่น้ำปิงเป็นหลัก และแต่งตั้งท้าวแสนไชย  ขึ้นเป็นผู้ปกครองแขวงเป็นคนแรก ต่อมา พ.ศ. 2435 ได้ย้ายไปตั้งอยู่บ้านเมืองกื้ด  หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง เรียกว่า แขวงเมืองกื้ด  โดยมีขุนกื้ด  เป็นผู้ปกครองแขวง ต่อมาปี พ.ศ. 2437  ได้ย้ายไปตั้งที่บ้านวังแดง  หมู่ที่ 2  ตำบลอินทขิล  เรียกว่า  แขวงเมืองแกน อีกครั้งหนึ่ง มีพ่อแคว่นพรหม (กำนันพรหม) กำนันคนแรกของตำบลอินทขิล เป็นผู้ปกครอง ต่อมา พ.ศ. 2439 ได้ย้ายไปตั้งที่บ้านแม่กะ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แตง เรียกว่า แขวงแม่กะ  โดยมี ขุนแตง (แต๋ง) เป็นผู้ปกครองแขวง และต่อมา พ.ศ.  2450 ได้ย้ายมาตั้งที่บ้านเหล่า (ป่าเส้า) หมู่ที่  2  ตำบลสันมหาพน ทางการได้ยกฐานะเป็นอำเภอมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2450 เรียกว่า อำเภอสันมหาพน โดยมีนายอำเภอคนแรกชื่อ ขุนมิกสันสุรบาล (ฟ้อน)ป.  แต่เนื่องจากอำเภอสันมหาพน ตั้งติดกับลำน้ำแม่แตง จึงเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอแม่แตง มาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2458 เป็นต้นมา  และได้ย้ายที่ว่าการอำเภอออกมาตั้งอยู่ในที่ปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 2502 และมีนายอำเภอชื่อ ร.ต.ท. แก้ว  เนตตโยธิน  เป็นนายอำเภอในสมัยนั้น  จนกระทั่ง พ.ศ. 2544  นายอำเภอชุมพร  แสงมณี  เห็นว่าที่ว่าการอำเภอหลังเก่าได้ชำรุดทรุดโทรมลงมาก จึงได้ทำการเสนอของบประมาณจากทางราชการ และได้ทำการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ขึ้นแทนที่หลังเก่า โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเพียง 6 เดือนและสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2544 โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นประธานพิธีเปิด และปัจจุบันนี้อำเภอแม่แตงมีนายอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 34 คน และนายอำเภอคนปัจจุบัน คือ นายศราวุธ ไทยเจริญ

 

อำเภอแม่แตงมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

  อำเภอแม่แตงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  13  ตำบล 120 หมู่บ้าน  คือ

 1. ตำบลกื้ดช้าง  มี 8  หมู่บ้าน                
 2. ตำบลสันป่ายาง  มี   6  หมู่บ้าน
 3. ตำบลแม่แตง  มี  8  หมู่บ้าน            
 4.   ตำบลป่าแป๋  มี  13  หมู่บ้าน
 5. ตำบลอินทขิล  มี 9  หมู่บ้าน            
 6.  ตำบลเมืองก๋าย  มี   5  หมู่บ้าน 
 7. ตำบลขี้เหล็ก  มี  9  หมู่บ้าน                
 8.   ตำบลบ้านช้าง  มี    5  หมู่บ้าน
 9. ตำบลแม่หอพระ  มี  9  หมู่บ้าน    
 10. ตำบลสบเปิง   มี 13 หมู่บ้าน
 11. ตำบลบ้านเป้า    มี  7   หมู่บ้าน         
 12. เทศบาลตำบลสันมหาพน มี   12 หมู่บ้าน           
 13.  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  มี   27 ชุมชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่แตง มี 13 แห่ง ดังนี้

 1. เทศบาลเมือง  1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา   
 2.  เทศบาลตำบล 5 แห่ง คือ เทศบาลตำบลสันมหาพน ,เทศบาลตำบลอินทขิล , เทศบาลตำบลแม่หอพระ ,เทศบาลตำบลจอมแจ้ง , เทศบาลตำบลแม่แตง
 3. องค์การบริหารส่วนตำบล 7 แห่ง คือ                        
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า                
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋                   
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง                
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
(Visited 5,355 times, 1 visits today)