การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้นำท้องที่อำเภอแม่แตง ประจำเดือนเมษายน 2564

เข้าชม 10 ครั้ง

วันพุธที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตง
นางสาวสุณีย์ น้ำยาง พัฒนาการอำเภอแม่แตง เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้นำท้องที่อำเภอแม่แตง ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานการประชุม
ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แตง นำเสนอข้อราชการแก่ที่ประชุม ดังนี้
1. ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แตง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี จำนวน 13 ตำบล ๆ ละ 1 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 13,000 บาท โดยจะดำเนินการมอบทุนในวันประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
2. แจ้งการเตรียมความพร้อมในการประชุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2563 โดย ตัวแทนจากมหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้รับจ้างจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

(Visited 10 times, 1 visits today)