ประชุมชี้แจ้ง สร้างความเข้าใจ การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 10 ครั้ง

📢📢 วันพุธที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.
🏞️🌱🌳 ประชุมชี้แจ้ง สร้างความเข้าใจ การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
นางสาวสุณีย์ น้ำยาง พัฒนาการอำเภอแม่แตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แตง จัดประชุมชี้แจ้ง สร้างความเข้าใจ การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” แก่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 11 ครัวเรือน และนายช่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 แห่ง
ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แตง ได้เชิญนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้อง

📷ภาพ/ข่าว : สพอ.แม่แตง

(Visited 10 times, 1 visits today)