การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564

เข้าชม 9 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตง
นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนางสาวสุณีย์ น้ำยาง พัฒนาการอำเภอแม่แตง และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1. การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป้าหมาย ปี 2564
2. การดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง กำหนดมาตรการชั่วคราวพักชำระหนี้มห้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2
3. การชำระคืนเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มีนาคม 2564
4. การอนุมัติงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. การพิจารณาโครงการฯ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 โครงการ ผลการพิจารณา คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 300,000 บาท
6. การพิจารณาโครงการฯ ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณรวม 20,000 บาท

(Visited 9 times, 1 visits today)