ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับกองทุนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 21 ครั้ง

     วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนแม่แตง

     นางสาวสุณีย์ น้ำยาง พัฒนาการอำเภอแม่แตง มอบหมายนางฐานิตย์ บุญสนอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับกองทุนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ทีมคู่หู คู่คิด   move for fun และผู้แทนจากกองทุนชุมชนจำนวน  11 กองทุน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

(Visited 21 times, 1 visits today)