ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวสุณีย์ น้ำยาง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแม่แตง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน