นางวชิรา ตระกูลมั่งมูล พัฒนาการอำเภอแม่สรวย และนายภีภณวัฒน์ เขื่อนปัญญา พัฒนากรประสานงานตำบลวาวี ร่วมติดตามสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปพัฒนาอาชีพ กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านทุ่งพร้าว หมู่ที่ 8 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย ได้มอบเกียรติบัตรศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ให้กับนายประพันธ์ แก้วมณี ผู้ใหญ่บ้านโป่ง ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในวันประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เดือนสิงหาคม 2562

วันที่ 7 ส.ค.2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวยจัดประชุมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้ยืมเงินหมุนเวียนเพื่อไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

พัฒนาการอำเภอแม่สรวยและพัฒนากรประจำตำบลวาวี ร่วมพิธีกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย ประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการทุนหมุนเวียน(เงินกู้) และเงินอุดหนุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอแม่สรวย ณ ห้องประชุมอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย