โครงสร้างบุคลากร

พัฒนาการอำเภอแม่สรวย เบอร์โทร

นายเรวัฒน์ ใจจักร์

พัฒนาการอำเภอแม่สรวย

เบอร์โทร 081-8201674

รับผิดชอบตำบล.........................................................

เบอร์โทร ................................................

นางพัชรินทร์ เกษมรุ่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลท่าก๊อ และ ตำบลศรีถ้อย

เบอร์โทร 081-7965129

รับผิดชอบตำบลแม่สรวย

นางสาวสร้อยสุรีย์ ศรีเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลแม่สรวย

เบอร์โทร 089-9984089

นางสาวปนัดดา โพธิ์ทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลแม่พริก และ ตำบลเจดีย์หลวง

อาสาพัฒนา

นายอัครพล คนรู้

อาสาพัฒนา

(Visited 864 times, 1 visits today)