Re X-ray ตรวจคัดกรองบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดตำบลแม่สรวย

เข้าชม 4 ครั้ง

#แม่สรวย…เมืองแห่งความสุขและการพัฒนา
>>>Re X-ray ตรวจคัดกรองบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดตำบลแม่สรวย
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00-09.00 น. นายเรวัฒน์ ใจจักร์ พัฒนาการอำเภอแม่สรวย มอบหมายให้นายชนัญชาญ มโนจิตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป๋องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่สรวย, ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สรวย , สถานีตำรวจภูธรแม่สรวย, สาธารณสุขอำเภอแม่สรวย , กำนันตำบลแม่สรวย, ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลแม่สรวย ในการตรวจคัดกรองบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย เพื่อเป็นการป๋องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งคัดกรองเยาวชนกลุ่มเสี่ยง/ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจเพื่อลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนต่อไป

(Visited 4 times, 1 visits today)