สพอ.แม่สรวย >> พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และมอบแบบผ้าให้กับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน “อัตลักษณ์อาภรณ์ นครเชียงราย

เข้าชม 7 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
สพอ.แม่สรวย >> พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และมอบแบบผ้าให้กับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน “อัตลักษณ์อาภรณ์ นครเชียงราย
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.นายภาษกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และมอบแบบผ้าให้กับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน “อัตลักษณ์อาภรณ์ นครเชียงราย ใต้ร่มพระบารมี” ณ โรงแรมคงการ์เด้น อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ในการนี้นายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สรวย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่สรวย ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมในพิธีรับมอบฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นให้กับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร เด็ก เยาวชนและประชาชนภาคภูมิใจ ใช้และสวมใส่ผ้าลายอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย

(Visited 7 times, 1 visits today)