สพอ.แม่สรวย >> การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 10 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
สพอ.แม่สรวย >> การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย ร่วมกับ ทีมปฏิบัติการตำบลแม่สรวย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP 2565 มิติที่อยู่อาศัยและรายได้ ประเภทสงเคราะห์ ครัวเรือนนางบัวผัน ศรีพรรณ์ บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สภาพปัญหา คือ บ้านเรือนไม่มีความมั่นคงถาวร หลังคามีรอยรั่ว ซึ่งทีมปฏิบัติการตำบล ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุง และซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยจะดำเนินการประสานความช่วยเหลือไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับงบประมาณในการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้าน ต่อไป

(Visited 10 times, 1 visits today)