สพอ.แม่สรวย >> ร่วมรับชมการฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 6 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
สพอ.แม่สรวย >> ร่วมรับชมการฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันทึ่ 10 พฤษภาคม 2565 นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอแม่สรวย มอบหมายให้นายมณัสพิสิษฐ์ จอมสว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมรับชมการฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพทำขนมถั่วแปป พร้อมกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 ครัวเรือน ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(Visited 6 times, 1 visits today)