สพอ.แม่สรวย >> ประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2/2565

เข้าชม 8 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
สพอ.แม่สรวย >> ประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.นายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแม่สรวย เพื่อร่วมกันรับรองข้อมูลและบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ในการนี้ นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอแม่สรวย ในฐานะฝ่ายเลขาฯได้รายงานผลการจำแนกครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 4,192 ครัวเรือน ออกเป็นประเภท 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสงเคราะห์และพัฒนาได้ และประธานคจพ.อ.ได้มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักแต่มิติร่วมกันจัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลที่กำหนดภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

(Visited 8 times, 1 visits today)