สพอ.แม่สรวย >> ประชุม คจพ.จ.

เข้าชม 3 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
สพอ.แม่สรวย >> ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.จ.)
วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่สรวย มอบหมายให้นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอแม่สรวย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.จ.) เพื่อให้ความเห็นชอบการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

(Visited 3 times, 1 visits today)