สพอ.แม่สรวย >> ประกาศเจตนารมภ์และแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต

เข้าชม 9 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
ประกาศเจตนารมภ์และแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน
ประจำปี 2565
กรมการพัฒนาชุมชนให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากร เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานของภาครัฐ และเพื่อให้เป็นการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรคุณธรรม และโปร่งใส ปราศจากการทุจิตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ขอให้ทุกท่านกล่าวคำปฏิญาณ ตามข้าพเจ้า
ข้อ 1 ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน อย่างเต็มความสามารถ
ข้อ 2 ยึดมั่น และยืนหยัด ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
ข้อ 3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
ข้อ 4 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
ข้อ 5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ 6 ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่ราชการ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

(Visited 9 times, 1 visits today)